НОВОСТИ

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ЭМИТЕНТЕ


НОМЕНКЛАТУРА
ПРОДУКЦИИ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ


ПРОДУКЦИЯ:

Пластинчатые
теплообменники


Кожухотрубчатые
теплообменники


Аппараты
воздушного
охлаждения


Емкостные
сварные аппараты


Колонны, фильтры, газосепараторы

Балки сварные двутавровые


МЫ РЕАЛИЗУЕМ

КОНТАКТ

ПАРТНЕРЫ

Страницы: 1 2 3


До уваги акціонерів відкритого акціонерного товариства завод "Павлоградхіммаш"

До уваги акціонерів відкритого акціонерного товариства завод "Павлоградхіммаш"
(м. Павлоград Дніпропетровської області вул. Харківська,15)


Шановні акціонери!

Наглядова рада відкритого акціонерного товариства завод «Павлоградхіммаш» повідомляє, що чергові загальні збори товариства відбудуться 14 квітня 2011 року о 15 годині 00 хвилин за адресою: м. Харків, вул. Маршала Конєва, 21 аудиторія 201.

Реєстрація учасників зборів відбудеться з 14-00 до 15-00 години.
Право на участь у загальних зборах мають особи, які включені до переліку акціонерів товариства. Дата складання переліку акціонерів - 14 квітня 2011 року

Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
2.Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
3.Звіт Правління товариства про фінансово-господарську діяльність товариства за 2010 рік.
4.ЗвітРевізійної комісії товариства за 2010 рік та затвердження висновку ревізійної комісії.
5.Звіт Наглядової ради товариства за 2010 рік.
6.Затвердження балансу та річного звіту про фінансово-господарську діяльність товариства за 2010 рік.
7.Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків за 2010 рік.
8.Визначення типу та зміну найменування товариства у зв’язку із приведенням його діяльності у відповідність до вимог закону України “Про акціонерні товариства”.
9.Внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження у новій редакції Статуту у зв’язку із приведенням у відповідність до вимог закону “Про акціонерні товариства”.
10.Внесення змін до внутрішніх положень Товариства та їх затвердження у новій редакції.
11.Обрання голови та членів правління товариства.
12.Обрання наглядової ради.
13.Обрання ревізійної комісії.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися у робочі дні, в робочі часи з 13-00 год. до 17-00 год.за місцем знаходження товариства: 51400 Дніпропетровська область м. Павлоград вул.Харківська,15. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – заступник Голови правління товариства Воронін Сергій Петрович.Телефони для довідок: (05632) 48-3-53, (05632) 48-3-24.
Адреса, строк та способи внесення пропозицій акціонерів щодо порядку денного: будь-який із акціонерів має право вносити свої пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів, щодо нових кандидатів до складу органів товариства не пізніш ніж за 20 днів до проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі правлінню товариства за адресою 51400 Дніпропетровська область м. Павлоград вул.Харківська,15.
Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати документ (паспорт), що посвідчує особу, для представників акціонерів – належно оформлену довіреність згідно вимог діючого законодавства.

Наглядова рада ВАТ завод "Павлоградхіммаш"Основні показники фінансово-господарської діяльності ВАТ завод "Павлоградхіммаш" (тис.грн.)

Найменування показника - звітний період 2010р. - попередній період 2009р.
----------------------------------------------------------------
Усього активів - 67889 - 58266
Основні засоби (залишкова вартість) - 11883 - 12187
Довгострокові фінансові інвестиції - 3253 - 3253
Запаси - 14248 - 9134
Сумарна дебіторська заборгованість - 23543 - 15501
Грошові кошти та їх еквіваленти - 6449 - 11544
Нерозподілений прибуток - 20127 - 11520
Власний капітал - 39924 - 34524
Статутний капітал - 4950 - 4950
Довгострокові зобов’язання - - - -
Поточні зобов’язання - 27929 - 23706
Чистий прибуток - 8607 - 3633
збиток - - - -
Середньорічна кількість акцій (шт) - 99000,000 - 99000,000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт) - - - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) - 358 - 412


Новость от 12-03-2011Производство
Продолжается успешное сотрудничество нашего предприятия с нефтеперерабатывающими заводами России и Республики Беларусь. Для нужд этих предприятий были изготовлены и отгружены аппараты воздушного охлаждения различных типов, емкостное и теплообменное оборудование. Практически на уровне серийного находится производство структурированной насадки «Вакупак», применяемой для комплектации колонного оборудования. Произведено и отгружено заказчикам 600м.куб. насадки. Для технологических процессов нефтепереработки освоено производство кожухотрубчатых теплообменников с винтовыми перегородками, обладающими повышенной эффективностью по сравнению с обычными аппаратами. По проекту, заводом изготовлена и отгружена украинскому заказчику уникальная установка получения поваренной соли, для производства которой были применены коррозионностойкие стали.

Новость от 15-12-2010Развитие производства
В 2008-2009 году коллективом завода освоено производство узлов печей установок висбрекинга, применяемых на нефтеперерабатывающих предприятиях, в т. ч. - металлоконструкции каркасов печей, лестницы и площадки, холодные и горячие газоходы, воздуховоды, газосмесители, дымовые трубы и пр.

Многие из вышеперечисленных узлов печей работают в условиях высоких температур, в связи с чем их внутренние поверхности теплоизолировались жаропрочным бетоном. За прошедшие период на НПЗ России поставлено данной продукции на общую сумму около 50 млн. российских рублей.

В настоящее время нашим заводом совместно с профильным институтом «УкрНИИхиммаш» г. Харьков осваиваются новые виды прогрессивного оборудования:

- выпарной аппарат с пластинчатой греющей камерой;
- установка замедленного коксования;
- утилизатор дымовых газов;
- неразборный пластинчатый теплообменник.


Новость от 19-05-2010Развитие производства
В 1-ом квартале 2010г. изготовлено:

- 24 ед. теплообменных аппарата;
- 20 ед. емкостного оборудования;
- 49 ед. нестандартного оборудования.

Наряду с традиционной для нашего завода продукцией: емкостным оборудованием, кожухотрубчатыми и пластинчатыми теплообменниками все большую долю в объемах производства предприятия занимают новые виды продукции: аппараты воздушного охлаждения различных типов, колонные насадки типа «Вакупак», «Кедр».

Так, по состоянию на май 2010г., произведено и отгружено заказчикам около 80ед. аппаратов воздушного охлаждения различных модификаций. В апреле 2010 года завершена поставка восьми уникальных аппаратов воздушного охлаждения блочного исполнения Запорожскому заводу полупроводников.
Для производства насадок «Вакупак» и «Кедр» на предприятии запущены линии специальных станков.
Промышленным предприятиям России и Украины нашим заводом изготовлены и отгружены более 300 м.куб насадки «Вакупак».
Успешно освоено производство насадки «Кедр». По состоянию на 14 мая изготовлено около 50 м.куб. этой продукции.


Новость от 19-05-2010Развитие производства
В 1-ом квартале 2010г. заводом выпущено продукции в 2.5 раза больше, чем в 1-ом квартале 2009г.

В 2009г. нашим предприятием изготовлено:

- 164 ед. теплообменного оборудования различных типов и материальных исполнений;
- 70 ед. емкостного оборудования;
- 97 ед. нестандартного оборудования.


Новость от 19-05-2010Всего новостей: 15Контакт Первая страница Английский Русский