НОВОСТИ

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ЭМИТЕНТЕ


НОМЕНКЛАТУРА
ПРОДУКЦИИ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ


ПРОДУКЦИЯ:

Пластинчатые
теплообменники


Кожухотрубчатые
теплообменники


Аппараты
воздушного
охлаждения


Емкостные
сварные аппараты


Колонны, фильтры, газосепараторы

Балки сварные двутавровые


МЫ РЕАЛИЗУЕМ

КОНТАКТ

ПАРТНЕРЫ

Страницы: 1 2 3


Итоги 2011 года
2011 год предприятие закончило со следующими показателями:
Рост производства составил 118% по отношению к 2010г. В настоящее время сформирован пакет заказов, позволяющий заводу ритмично работать в 1-м полугодии 2012г. Оборудование изготавливается для нефтеперебатыващей, химической и других отраслей промышленности РФ, Беларуси, Казахстана. Предприятие также успешно выполняет заказы крупных предприятий Украины.


Новость от 11-01-2012Приобретена лазерная установка «RAPIDO EVO II»
Заводом приобретена, единственная пока в Украине, 5-ти координатная лазерная установка «RAPIDO EVO II» (производство Италия) для точной обработки трехмерных деталей. В настоящее время на установке производится обработка деталей сложной конфигурации для сборки контактных аппаратов.

Новость от 11-01-2012Позачерговi збори акцiонерiв ВАТ завод Павлоградхiммаш, що вiдбулися 08 липня 2011 року
Перелiк акцiонерев, якi зарееструвалися для участi у позачергових зборах ВАТ завод Павлоградхiммаш, що проводяться 08.07.2011 року.
ПРОТОКОЛ ПРО ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ у позачергових зборах акцiонерiв Вiдкритого акцiонерного товариства завод Павлоградхiммаш, що вiдбулися 08 липня 2011 року

www.phm.com.ua\files\itogi-2011-07-08.doc
Новость от 18-07-2011Повідомлення
Наглядова рада відкритого акціонерного товариства завод «Павлоградхіммаш» повідомляє, що позачергові загальні збори товариства відбудуться 08 липня 2011 року о 15 годині 00 хвилин за адресою: м.Павлоград вул.Харківська, буд.15

актова зала адміністративного корпусу.
Реєстрація учасників зборів відбудеться з 14-00 до 15-00 години.
Право на участь у загальних зборах мають особи, які включені до переліку акціонерів товариства. Дата складання переліку акціонерів — 04 липня 2011 року
Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
2.Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
3.Визначення типу та зміну найменування товариства у зв’язку із приведенням його діяльності у відповідність до вимог закону України "Про акціонерні товариства".
4.Внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження у новій редакції Статуту у зв’язку із приведенням у відповідність до вимог закону "Про акціонерні товариства".
5.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обраними на загальних зборах акціонерів 14 квітня 2011 року.
6.Затвердження Положень про загальні збори акціонерів,Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію товариства.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися у робочі дні, в робочі часи з 13-00 год. до 17-00 год. за місцем знаходження товариства: 51400 Дніпропетровська область м.

Павлоград вул.Харківська, 15. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – заступник Голови правління товариства Воронін Сергій Петрович. Телефони для довідок: (05632) 48-3-53, (05632) 48-3-24.
Адреса, строк та способи внесення пропозицій акціонерів щодо порядку денного: будь-який із акціонерів має право вносити свої пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів не пізніш ніж за 20 днів до проведення

загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі правлінню товариства за адресою 51400 Дніпропетровська область м.Павлоград вул.Харківська, 15.
Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати документ (паспорт), що посвідчує особу, для представників акціонерів – належно оформлену довіреність згідно вимог діючого законодавства.

Наглядова рада ВАТ завод "Павлоградхіммаш"


Новость от 18-05-2011ПОВІДОМЛЕННЯ
ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента – Відкрите акціонерне товариство завод “Павлоградхіммаш”
1.2. Організаційно-правова форма емітента – Відкрите акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 00217417
1.4. Місцезнаходження емітента - вул. Харківська, 15, м.Павлоград, Дніпропетровська обл 51400
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента – (05632) 6-09-05, 6-15-04
1.6. Електронна поштова адреса – info@phm.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації – немає
1.8. Вид особливої інформації – відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів ВАТ завод "Павлоградхіммаш" у зв'язку з поточною необхідністю підтримання належного рівня управління діяльністю товариства

прийняте рішення про зміну складу посадових осіб емітента (протокол №19 від 14.04.2011.)

Відкликано (звільнено):
Компанію NEWDAY SUN MANAGЕMENT LTD відкликано (звільнено) з посади члена Наглядової ради ВАТ завод "Павлоградхіммаш". Компанія є юридичною особою. Код ЄДРПОУ

434635.Місце знаходження: Джипфа Білдінг, 3 поверх, Роуд Таун, Тортола, Британські Віргінські острови. На момент обрання володіла 37,6382% ( 37 261769 акціями)

статутного капіталу ВАТ завод "Павлоградхіммаш". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого посадова особа перебувала на

посаді, з 01.11.2007 року.

Обрано (призначено):
Компанію VILHELMINA HOLDING LIMITED обрано (призначено) на посаду члена Наглядової ради ВАТ завод "Павлоградхіммаш". Компанія є юридичною особою. Код ЄДРПОУ

106779. Місце знаходження: м. Лімассол,199 Арх.Макаріос III Авеню, Республіка Кіпр. На момент обрання володіла 24,6382% ( 24 391 769 акціями) статутного капіталу

ВАТ завод "Павлоградхіммаш". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано на посаду члена Наглядової ради строком на 1 (один) рік.

Обрано (призначено):
Козіна Олексія Владиславовича, генерального директора ВАТ “Пензкомпрессормаш” обрано (призначено) на посаду члена Наглядової ради ВАТ завод “Павлоградхіммаш”,

паспорт 56 00 358786, виданий 06.06.2001 року ВВС Жовтневого району м. Пензи. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано на посаду

члена Наглядової ради строком на 1 (один) рік.

Обрано (призначено):
Маркевич Леоніда Романовича, директора з виробництва ВАТ завод “Павлоградхіммаш” обрано (призначено) на посаду члена Наглядової ради ВАТ завод “Павлоградхіммаш”,

паспорт АМ 452224, виданий 17.05.2001 року Індустріальним РВ ДМУ УМВС України у Дніпропетровській області. Непогашеної судимості за корисливі та посадові

злочини не має. Обрано на посаду члена Наглядової ради строком на 1 (один) рік.

Обрано (призначено):
Буйлова Володимира Володимировича, начальника юридичного відділу ВАТ “Пензкомпрессормаш” обрано (призначено) на посаду члена Наглядової ради ВАТ завод

“Павлоградхіммаш”, паспорт 56 02 717117, виданий 24.07.2002 року ВВС Жовтневого району м. Пензи. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Обрано на посаду члена Наглядової ради строком на 1 (один) рік.

Відкликано (звільнено) :
Колесника Володимира Івановича, заступника комерційного директора Управління матеріально-технічного забезпечення ВАТ завод “Павлоградхіммашґ” відкликано

(звільнено) з посади члена правління ВАТ завод “Павлоградхіммаш”, паспорт АЕ 444777 виданий 14.12.1996 року Павлоградським МВ УМВС України у Дніпропетровській

області. На момент обрання володів 0,0051 % (5085 акціями) статутного капіталу ВАТ завод “Павлоградхіммаш” Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини

не має. Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посаді, з 01.11.2007 року.

Обрано (призначено):
Коц Євсія Петровича, заступника начальника Управління маркетингу та збуту ВАТ завод “Павлоградхіммаш” обрано (призначено) на посаду члена правління ВАТ завод

“Павлоградхіммаш” паспорт АЕ 370854 виданий 27.11.1996 року 1ВМ Павлоградським МВ УМВС України у Дніпропетровській області. На момент обрання володів 0,0004 %

(350 акціями) статутного капіталу ВАТ завод “Павлоградхіммаш” Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано на посаду члена Правління

строком на 1 (один) рік.

Відкликано (звільнено) :
Сохань Олену Володимирівну, начальника фінансового відділу ВАТ завод “Павлоградхіммашґ” відкликано (звільнено) з посади члена ревізійної комісії ВАТ завод

“Павлоградхіммаш”, паспорт АК 311546 виданий 03.11.1998 року Павлоградським МВ УМВС України у Дніпропетровській області. На момент обрання володіла 0,0006 % (550

акціями) статутного капіталу ВАТ завод “Павлоградхіммаш”. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого посадова особа

перебувала на посаді, з 01.11.2007 року.

Відкликано (звільнено) :
Бондаренко Раїсу Іванівну, касира фінансового відділу ВАТ завод “Павлоградхіммашґ” відкликано (звільнено) з посади члена ревізійної комісії ВАТ завод

“Павлоградхіммаш”, паспорт АК 311543, виданий 03.11.1998 року Павлоградським МВ УМВС України у Дніпропетровській області. На момент обрання володіла 0,0005 % (500

акціями) статутного капіталу ВАТ завод “Павлоградхіммаш” Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого посадова особа

перебувала на посаді, з 01.11.2007 року.

Обрано (призначено):
Полякова Олександра Андрійовича, начальника Управління маркетингу та збуту ВАТ завод “Павлоградхіммаш” обрано (призначено) на посаду члена ревізійної комісії ВАТ

завод “Павлоградхіммаш” паспорт АЕ 222061, виданий 26.01.1996 року Павлоградським МВ УМВС України у Дніпропетровській області. На момент обрання володів 0,0028 %

(2766 акціями) статутного капіталу ВАТ завод “Павлоградхіммаш” Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано на посаду члена ревізійної

комісії строком на 1 (один) рік.

Обрано (призначено):
Сафронова Євгенія Анатолійовича, директора з економіки ВАТ завод “Павлоградхіммаш” обрано (призначено) на посаду члена ревізійної комісії ВАТ завод

“Павлоградхіммаш” паспорт АЕ 093436, виданий 04.07.1995 року Павлоградським МВ УМВС України у Дніпропетровській області. На момент обрання володів 0,0004 % (350

акціями) статутного капіталу ВАТ завод “Павлоградхіммаш” Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано на посаду члена Ревізійної

комісії строком на 1 (один) рік.

Інформація складена на підставі данних, отриманих від вищевказаних осіб.
Особа,зазначена нижче,підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідомленні та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Голова правління: Геннадій Тимофійович Домущей.


Новость от 18-04-2011Всего новостей: 15Контакт Первая страница Английский Русский